Drijvende teeltvloer heeft de toekomst voor boomkwekers in Zuidwijk

In het najaar wordt in Zuidwijk een proef gedaan met een drijvende teeltvloer. Doel hiervan is om efficiënter gebruik te maken van ruimte en meer gietwater te kunnen bergen. De teeltvloer drijft op het water dat wordt opgeslagen. Daarnaast wordt de mogelijkheid van een centraal gietwaterbassin in recreatiegebied De Lansing onderzocht. Dit staat in het rapport ‘Ontwerp watermanagementsysteem boomteelt Zuidwijk’ dat op 29 juni is aangeboden aan het algemeen bestuur van de Stichting Greenport regio Boskoop.

Een rendabele boomteeltsector is voor de nationale en vooral de regionale economie van groot belang. Door schaalvergroting in het boomteeltgebied zal het aantal bedrijven afnemen, maar zal de grootte van de bedrijven toenemen. Herstructurering van het boomteeltgebied is essentieel om economisch gezond, duurzaam en kwalitatief hoogwaardig te kunnen blijven produceren en de concurrentie de baas te blijven. Door herstructurering wordt gewerkt aan een duurzame oplossing om Zuidwijk toekomstbestendig te maken met respect voor het kenmerkende slagenlandschap.

Verzilting
Eén van de activiteiten daarbij is het ontwikkelen van een duurzaam, klimaatbestendig watermanagementsysteem. In een onderzoek is hiervoor gekeken naar mogelijke oplossingen om de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed water te borgen. Waterkwaliteit en – kwantiteit van levensbelang voor sector Voor de boomteelt is water van levensbelang. Niet alleen moet er voldoende water zijn om de planten te kunnen begieten, ook moet dit water van een goede kwaliteit zijn. Vooral in droge periodes is dit lastig. Het water wordt dan zouter, doordat het zeewater verder de rivieren in stroomt.

Vier mogelijke oplossingen
Voor het onderzoek is samengewerkt door Grontmij Nederland, Aendekerk Agro Tuinbouw Consult en Mastop Totaaltechniek. Zij zijn gekomen tot vier mogelijke oplossingen voor een duurzaam, klimaatbestendig watermanagementsysteem voor de boomkwekerij in Zuidwijk. Hierbij krijgt de boomteeltsector een zelfvoorzienend gietwatersysteem; er is meer zoet water beschikbaar; er wordt geen vuil water geloosd; er kan voldoende beregend worden; er kunnen pieken met grote hoeveelheden water worden opgevangen; de watergangen zijn goed onderhouden en voldoende diep; ruimte wordt op meerdere manieren gebruikt en dit alles is bedrijfseconomisch verantwoord. Dit kan zowel voor een individueel bedrijf zijn, als voor een groep samenwerkende bedrijven. Hiervoor geldt het gebied Zuidwijk als pilotgebied.

Vier voorkeursoplossingen lenen zich voor een nadere uitwerking:

1. Meervoudig ruimtegebruik
Door ruimte dubbel te gebruiken, is het mogelijk meer ruimte te creëren voor wateropslag. Dus de teelt vindt plaats boven de ruimte waar water wordt opgeslagen. Een teeltvloer drijft hierbij op het water en stijgt of daalt mee naar gelang het aanbod van water en de hoeveelheid water die wordt opgeslagen.

2. Scheiden van water
Door ‘afvalwater’ van het begieten op te vangen, kan dit hergebruikt worden. Hiermee komen er minder voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht. Dat blijft daardoor van betere kwaliteit.

3. Gebruik gezuiverd afvalwater
Om een extra zoetwaterbron te kunnen benutten zou gebruik gemaakt kunnen worden van gezuiverd afvalwater van de rioolwaterzuivering Randenburg. Deze kan in tijden van droogte voorzien in 15 tot 20% van de waterbehoefte in de Gouwepolder. Het gezuiverde water heeft te hoge gehalten aan voedingsstoffen om te mogen worden geloosd in de sloten van de Gouwepolder. Eerst is onderzoek nodig om te zien of er andere manieren zijn om het water met een voldoende kwaliteit bij de kweker te krijgen.

4. Centraal gietwaterbassin in De Lansing
Een centraal gietwaterbekken in natuurgebied De Lansing kan extra ruimte bieden voor opslag van gietwater. Dit centrale bekken staat via buizen in verbinding met de individuele waterbassins bij kwekers. Het bekken wordt ingepast in de natuurlijke omgeving van De Lansing. Naast het bekken wordt in De Lansing ook ruimte gemaakt voor het opvangen van polderwater bij hevige neerslag. In de pilot worden de technische, organisatorische en juridische mogelijkheden verder onderzocht.

Oplossing 1 en 4 zijn het meest kansrijk voor uitvoering en worden binnen de pilot verder uitgewerkt. Het streven is om dit najaar een proefopstelling met een drijvende teeltvloer bij een kweker functioneel te hebben.

Het rapport Ontwerp watermanagementsysteem boomteelt Pilot Duurzaam Zuidwijk Boskoop is te vinden op de website van de gemeente Boskoop.

bron: Gemeente Boskoop, 29/06/11